Skip to main content

Köpvillkor

Version 2020:1 gäller från och med den 1 dec 2020

Som konsument som handlar hos Demånes Värld AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1. Tillämplighet
Demånes Värld ABs Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Susanne Demåne publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Företag.

2. Produktinformation
Varorna som presenteras på Demånes Värld ABs webbsida utgör Demånes Värld ABs ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Demånes Värld ABs webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.
Generell information om produkterna på Demånes Värld ABs webbsida.

3. Priser och frakt
Aktuella priser på produkter lämnas på Demånes Värld ABs webbsida som uppdateras löpande. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.
Demånes Värld AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Demånes Värld AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.
Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

4. Betalningsvillkor
Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Demånes Värld ABs webbsida innebär ett betalningsansvar.
Betalning kan erläggas med kontokort utfärdat i Sverige eller genom direktbetalning via internetbank via Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB. Som kund kan du även välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto. Sådan betalning administreras av Klarna AB som i dessa fall ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Notera att fordran i dessa fall kommer att överlåtas till Klarna AB och betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Klarna AB på det konto som anges på fakturan. Demånes Värld AB förbehåller sig rätten att inte i samtliga fall erbjuda alla betalsätt. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.
Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt Klarna AB:s villkor för faktura och delbetalning/konto.

5. Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos Demånes Värld AB accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.
Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

6. Ändring/avbeställning av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Demånes Värld AB dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon till 0768-522710 eller per e-post: webshop@demone.se. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.
Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Demånes Värld AB per e-post till webshop@demone.se. Om ordern har hunnit expedieras av Demånes Värld AB kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Demånes Värld AB haft med anledning av avbeställningen.

7. Leverans
En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 16.00 en vardag expedieras i regel inom 5 arbetsdagar.
Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka Demånes Värld ABs kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

8. Ångerrätt
Vid köp av varor från Demånes Värld AB har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Demånes Värld AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).
Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Demånes Värld AB, företrädesvis via e-post till webshop@demone.se. Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Demånes Värld AB inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Demånes Värld AB.
Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Demånes Värld AB inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

9. Öppet köp
För varor ur Demånes Värld ABs ordinarie sortiment accepterar Demånes Värld AB retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 60 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd.

10. Reklamation
Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.
Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Demånes Värld AB. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.
En reklamation görs via e-post till webshop@demone.se
När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Demånes Värld AB dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att Demånes Värld AB tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.
Demånes Värld AB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Demånes Värld ABs kostnader för returen.

11. Retur
Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av PostNord godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.
Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Demånes Värld AB tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.
Vid retur med av Demånes Värld AB utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Demånes Värld AB avseende ångerrätt) står Demåens Värld AB risken för varan från det att du lämnar den på posten.
Returer skickas till följande adress:

Demånes Värld AB
Edestadsvägen 49
372 95 JOHANNISHUS

12. Transportskador
Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas till Demånes Värld AB på 0768-522710. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du till Demånes Värld AB enligt ovan.

13. Ansvar för fel
Demånes Värld ABs ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932).
Demånes Värld AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador.

14. Immateriella rättigheter
Innehållet på Demånes Värld ABs webbsida ägs av Demånes Värld AB eller dess upphovsrättsägare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Demånes Värld AB.
Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Demånes Värld AB.

15. Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på Demånes Värld ABs webbsida möjliggör för besökare att lämna Demånes Värld ABs webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Demånes Värld AB och Demånes Värld AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor.

16. Tvist
En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Demånes Värld AB har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

17. Övrigt
Demånes Värld AB kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Demånes Värld ABs kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.
Demånes Värld AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.
De uppgifter som lämnas på Demånes Värld ABs webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Demånes Värld AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

18. Konsumentklagomål
Om din Demånes Värld AB-produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta Demånes Världs kundservice. Du når vår kundservice på telefonnummer 0768-522710.
Om du efter kontakten med kundservice fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål. ARN är ett alternativt tvistlösningsorgan som Demånes Värld AB har åtagit sig att lösa tvister genom. Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Information om hur du upprättar en anmälan hittar du på arn.se/om-arn/anmalan.

19. Kontakta oss
Demånes Värld AB
Postadress: Edestadsvägen 49, 372 95 Johannishus
Besöksadress: Edestadsvägen 49
Demåns Värld AB kundtjänst telefon: 0768-522710
E-post: webshop@demone.se
Organisationsnummer: 559213-7375
Mervärdesskattenummer: SE559213737501